Yargıtay'ın Resmî Gazete'nin internet ortamında yayımlanması hakkındaki kararı - Vikikaynak

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: : 2000/2638
Karar:: 2000/5836
Tarih: 22.06.2000
( 852 s. Başbakanlık Basımevi K m. 1 )
( 5846 s. FSEK m. 31 )
( 1322 s. KNSNİMTHK m. 15 )
( 743 s. MK m. 618 )
( 6762 s. TTK m. 56 , 7 )

Taraflar arasındaki davanın Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesinde görülerek verilen 14.9.1999 tarih ve 1997/641-1999/589 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmıştır. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, 19.4.1967 tarih ve 852 sayılı Yasa'nın 1. maddesi ve 1322 sayılı Yasanın 15. maddesi ve Resmi Gazetenin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcranına Dair Yönetmelik'in 1. maddesine göre, Resmi Gazetenin her türlü vasıta ile yayınlanma yetkisinin davacıya ait olduğunu, davalının, hiçbir hakkı olmadığı ve sözleşme yapmadığı halde hazırladığı internet sayfasında Resmi Gazeteyi yayınladığını, bu hususun davacının abone sayısını etkileyeceğini, MK.nun 618. maddesi gereğince davalı eyleminin haksız olduğunu ileri sürerek, davalı tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, Resmi Gazete yayının münhasıran davacı tekelinde olmadığını, elektronik gazete adıyla verilen hizmetin bir telif eseri olup, davacı ile rekabet amacı taşımadığı gibi izin dahi almaya gerek olmadığını, Resmi Gazete yayınının bir kamu hizmeti olduğunu, kar amacı güdemeyeceğini, davacının da tacir olmadığını, olaya MK.nun 618. maddesinin uygulanamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, olayda MK.nun 618. maddesinin uygulama davalının, Devleti temsil eden, davacı kuruluşça yayımlanan ve fotokopi, tarayıcı, optik okuyucu gibi, kolaylık sağlayan araçlardan veya aynı vasıtadan değil de emek, para ve zaman harcayarak, bilgisayar klavyesi ile yeniden yazmak suretiyle, kağıt türünden olmayan disket, hard disk gibi unsurlar üzerine yeniden kendi müstakil tespitlerini çoğaltıp, elektronik ortamda ve "Elektronik Resmi Gazete" olarak internet ortamına aktarıp yayımlaması eyleminin haksız rekabet de oluşturmayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde Usul ve Yasa'ya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle Usul ve Kanun'a uygun bulunan hükmün ONANMASINA oybirliğiyle karar verildi.