الگو:آخرین‌ها - ویکی‌نبشته

این متن را بصورت فایل EPUB دانلود کنید (مناسب برای بیشتر دستگاه‌های کتابخوان غیر از کیندل). این متن را بصورت فایل PDF دانلود کنید. این متن را بصورت فایل MOBI دانلود کنید (مناسب برای دستگاه‌های کیندل). دانلود کنید!

آخرین اثر پذیرفته‌شده

Neyrangestaan.pdf
گویا مردمان کهنه و ملتهای قدیمی بیش از ملتهای جوان و تازه بدوران رسیده اعتقادات و خرافات عوامانه دارند، بخصوص آنهائی که با نژادهای گوناگون اصطکاک پیدا کرده و در نتیجه آمیزش و تماس عادات، اخلاق و آئینشان افکار و خرافات تازه‌تری تراوش نموده که پشت در پشت سر زبانها مانده است.

سرزمین ایران علاوه بر اینکه چندین قرن تاریخ پشت سر دارد، مانند کاروانسرائی است که همه قافله‌های بشر از ملل متمدن و وحشی دنیای باستان مانند کلدانی، آشوری، یونانی، رومی، یهودی، ترک، عرب و مغول پی در پی در آن بار انداخته و یا با هم تماس و آمیزش داشته‌اند. ازین رو کاوش و تحقیق در باره اعتقادات عوام آن نه تنها از لحاظ علمی و روانشناسی قابل توجه است بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برایمان روشن خواهد کرد و پس از تحقیق و مقایسه این خرافات با خرافات سایر ملل میتوانیم به ریشه و مبدأ آداب، و رسوم، ادیان، افسانه‌ها و اعتقادات مختلف پی ببریم. زیرا همین قبیل افکار است که همه مذاهب را پرورانیده، ایجاد نموده و از آنها نگهداری میکند، همین خرافات است که کلهٔ آدمیزاد را در دوره‌های گوناگون تاریخی قدم بقدم راهنمائی کرده، تعصب‌ها، فداکاریها، امیدها و ترسها را در بشر تولید نموده است و بزرگترین و قدیمی‌ترین دلداری دهنده آدمیزاد بشمار میاید و هنوز هم در نزد مردمان وحشی و متمدن در اغلب وظایف زندگی دخالت تام دارد - چون بشر از همه چیز میتواند چشم بپوشد مگر از خرافات و اعتقادات خودش....


سایر آثار اخیر

دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg حکمت سقراط و افلاطون
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg تاریخ مختصر دولت قدیم روم
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg مسالک المحسنین
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg شاهنامه فردوسی جلد ۱
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg خاطرات علینقی عالیخانی
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg مسخ (کتاب)
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg گروه محکومین و پیام کافکا
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg رباعیات خیام (تصحیح وینفیلد)
دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  Open book nae 02.svg ترانه‌های خیام


بایگانی آثار اخیر

در این قسمت فهرستی از آثاری که کار نمونه‌خوانی و هم‌سنجی آنها به اتمام رسیده شده موجود است. برای مشاهده‌ی فهرستی از آثار جاری ورودی کاربران را ببینید.

۱۴۰۱

نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  رباعیات خیام (تصحیح وینفیلد)
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  ترانه‌های خیام

۱۴۰۰

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  حکمت سقراط و افلاطون
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اعلامیه جهانی حقوق بشر
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  گروه محکومین و پیام کافکا
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسخ
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ مختصر دولت قدیم روم
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مسالک المحسنین
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شرف جلد ۱۶
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  عریضه به دولت عثمانی در مورد تغییر خط

۱۳۹۹ و قبل

هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دیوان حافظ
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تولدی دیگر
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سگ ولگرد
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مدیر مدرسه
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سنگی بر گوری
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  سلامان و ابسال
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  از رنجی که می بریم
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخچه شیر و خورشید
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  آذری یا زبان باستان آذربایجان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مشکل نیما یوشیج
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اصول مذهب دیوانیان
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  چرند و پرند
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  دکتر فاستوس
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، جلد ۱
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  غرب‌زدگی
هم‌سنجی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  نیرنگستان
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  اورازان
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  بخوانند و داوری کنند
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  شاهنامه فردوسی، جلد ۱
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  خاطرات علینقی عالیخانی
نمونه‌خوانی شده دانلود بصورت ePub دانلود بصورت PDF دانلود بصورت mobi  مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی